facebook facebook
Agenda
<Tornar

Assemblea General Extraordinària de socis - Eleccions a la Presidència del CERAP. Normativa del procés electoral
Dia: 29/11/2013
Hora: 20:00
Lloc: Sala d'actes del CERAP

Tres anys després de les últimes eleccions a la Presidència del CERAP, en exhaurir-se el mandat dels membres de la Junta Directiva de l’entitat, i d’acord amb el que estableixen les disposicions de l’article 11.1 dels estatuts, el President del CERAP convoca l’Assemblea General Extraordinària de socis pel pròxim divendres 29 de novembre per tal d’escollir nou President.

L’ordre del dia serà el següent:

-Salutació del President

-Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior reunió de l’Assemblea General, de caràcter ordinari, celebrada el passat 18 d’abril de 2013

-Eleccions a la Presidència del CERAP i renovació de la Junta Directiva de l’entitat:

            a) Presentació dels programes electorals per part dels caps de llista de les diferents candidatures

            b) Celebració del procés de votacions

            c) Proclamació del nou President i de la nova Junta Directiva.

-Precs i preguntes

NOTA: el procés electoral es durà a terme d’acord amb la normativa vigent. Es podran presentar candidatures fins el dijous dia 28 de novembre de 2013 a les nou del vespre, a l’oficina del CERAP.

 

NORMATIVA DE REGULACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL

 L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

• L'Assemblea General és l'òrgan de decisió superior de govern i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.

• Integren l'Assemblea General tots els socis numeraris majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

• Les convocatòries de les assemblees s'han de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o a petició dels socis.

• Les assemblees restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d'assistents. Entre la primera i segona convocatòria han de transcórrer un mínim de 30 minuts.

• L'Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel President i els altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a Secretari el que ho sigui de l'entitat.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

• La Junta Directiva és l'òrgan de l'entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats, així com també gestionar-ne el funcionament.

• La Junta Directiva haurà d'estar formada per un nombre no inferior a quatre membres. Formaran part de la Junta Directiva un President, un Sots-president, un Secretari i un Tresorer. I que hauran de reunir com a mínim els següents requisits: ser majors d'edat, tenir un any d'antiguitat a l'entitat i no tenir suspesa la seva condició de soci en el moment de la convocatòria.

 

PROCEDIMENT ELECTORAL

• Els membres de la Junta Directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis amb dret a vot.

• Són electors i elegibles els socis numeraris que compleixin les condicions següents: ser majors d'edat, portar un any d'antiguitat com a soci de l'entitat i no tenir suspesa la seva condició de soci en el moment de la convocatòria o presentació de les candidatures.

• EI procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:

a) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral

b) Presentació i proclamació de candidatures

c) Realització de l'escrutini i proclamació dels guanyadors

• La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva.

• La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per a ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, terminis d'exposició del cens electoral i reclamacions, termini de presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i forma d'acreditació dels electors.

• Es designarà una Junta Electoral que haurà d'estar integrada per un nombre de tres membres i un nombre igual de suplents, que hauran de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el President. Ha d'actuar com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el què ho sigui de l'entitat.

• Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les.

• Les reclamacions de la Junta Electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s'ha de dictar dins dels tres dies següents.

• Les candidatures hauran d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat President.

 

 Avis legal CERAP Avgda. de Pau Casals, 84 - 43330 Riudoms - cerap@cerap.cat - Tel. 977 768 060 com arribar-hi