3.1 Avisos legals (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :
El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, és el titular del portal Web cerap.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliat a : Av. de Pau Casals, 84 43330 RIUDOMS (Baix Camp) NIF G43083690, és l’encarregat de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic cerap@cerap.cat

CONCEPTE D’USUARI
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i el CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR” no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de cerap.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o a l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web cerap.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR” pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació de les nostres activitats, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR” declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, el CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR” no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.
El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que el CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel•lectual, titularitat del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits a l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR” i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel•lectual del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat pel CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal•lats.

4. Excepte autorització expressa del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” cerap.cat

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”.

3.2 Política de Privacitat (LOPD)

TEXTE LEGAL
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, NIF G43083690, amb domicili social a: Av. de Pau Casals, 84 43330 RIUDOMS (Baix Camp) E-mail cerap@cerap.cat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb les activitats que ofereix el CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives, per qualsevol mitjà, relatius a les activitats de la nostra entitat que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça cerap@cerap.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol•licitud per escrit, dirigida a : Av. de Pau Casals, 84 43330 RIUDOMS (Baix Camp) o a través del correu electrònic a cerap@cerap.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 


POLÍTICA DE PRIVACITAT
El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als usuaris de cerap.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, el CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, informa :


1-Titularitat dels Fitxers

El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR” amb domicili social a: Av. de Pau Casals, 84 43330 RIUDOMS (Baix Camp) és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es.
En concret, les dades recaptades a través del lloc Web, s'incorporen al fitxer [SOCIS] amb el Codi d’inscripció [2113251080], o bé al fitxer [PARTICIPANTS ACTIVITATS DIVERSES] amb el Codi d’inscripció [2113251078]

2-Recollida i Tractament

El fitxer [SOCIS] o bé [PARTICIPANTS ACTIVITATS DIVERSES] té com a principals característiques :

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers
consisteixen en:

a. Per al Fitxer [SOCIS] o bé [PARTICIPANTS ACTIVITATS DIVERSES] oferir la informació sol•licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web cerap.cat

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre'ls informació sobre les nostres activitats del portal titularitat del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”


2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi
obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa a la legislació vigent.


2.3-Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dona el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera dona el consentiment perquè el CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, trameti informació periòdica i informar de les nostres activitats.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça cerap@cerap.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3-Mesures de Seguretat

El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixes.

La pàgina del nostre Lloc Web podria utilitzar “cookies”, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a. La data i hora de l’última vegada que l'usuari va visitar el nostre Web.
b. El disseny de continguts que l'usuari va escollir a la seva primera visita al nostre Web.
c. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

L’Ús de les “cookies”, s’utilitzen exclusivament per a recaptar informació tècnica per a facilitar als usuaris l’accessibilitat i l’exploració segura del lloc Web.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, el CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina.
El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, no utilitza “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.


4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes al fitxer [SOCIS] o bé [PARTICIPANTS ACTIVITATS DIVERSES] , (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat del CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades al tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa, únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercir amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: cerap@cerap.cat
- comunicació per escrit dirigida a : CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, Av. de Pau Casals, 84 43330 RIUDOMS (Baix Camp)

El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.


B.- El dret de rectificació i cancel•lació podran ser exercits, conforme a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercir-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, procedirà a la rectificació o cancel•lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol•licitud


5-Canvi de Normativa

El CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS “ARNAU DE PALOMAR”, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conforme als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués existir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a : cerap@cerap.cat