Benvolguts socis i sòcies,

La Junta Directiva del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar us convoca a l’Assemblea General de Socis d’aquesta entitat, amb caràcter extraordinari, que tindrà lloc el pròxim dimecres 23 de desembre de 2020 a les 7 de la tarda, a la nostra seu social.

A causa de les restriccions imposades per la pandèmia de la covid-19, que ens obliguen a limitar l’aforament, és OBLIGATORI que confirmeu la vostra assistència a cerap@cerap.cat o al tel. 977 768 060 abans de dilluns 20 de desembre.

L’ordre del dia serà el següent:

-Salutació de la Presidenta.

Eleccions a la Presidència del CERAP i renovació de la Junta Directiva de l’entitat:

  1. a) Presentació dels programes electorals per part dels caps de llista de les diferents candidatures.
  2. b) Celebració del procés de votacions.
  3. c) Proclamació de la nova Junta Directiva.

-Precs i preguntes.

Salutacions cordials,

Marisol Virgili Llebaria, presidenta del CERAP

 NOTA: el procés electoral es durà a terme d’acord amb la següent normativa annexa. Es podran presentar candidatures fins al divendres 17 de desembre de 2020, a les 8 del vespre, a l’oficina del CERAP.

 NORMATIVA DE REGULACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL

L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

• L’Assemblea General és l’òrgan de decisió superior de govern i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.

• Integren l’Assemblea General tots els socis numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

• Les convocatòries de les assemblees s’han de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o a petició dels socis.

• Les assemblees restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i segona convocatòria han de transcórrer un mínim de 30 minuts.

• L’Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel President i els altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a Secretari el que ho sigui de l’entitat.

LA JUNTA DIRECTIVA

• La Junta Directiva és l’òrgan de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats, així com també gestionar-ne el funcionament.

• La Junta Directiva haurà d’estar formada per un nombre no inferior a quatre membres. Formaran part de la Junta Directiva un President, un Sots-president, un Secretari i un Tresorer. I que hauran de reunir com a mínim els següents requisits: ser majors d’edat, tenir un any d’antiguitat a l’entitat i no tenir suspesa la seva condició de soci en el moment de la convocatòria.

PROCEDIMENT ELECTORAL

• Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis amb dret a vot.

• Són electors i elegibles els socis numeraris que compleixin les condicions següents: ser majors d’edat, portar un any d’antiguitat com a soci de l’entitat i no tenir suspesa la seva condició de soci en el moment de la convocatòria o presentació de les candidatures.

• EI procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:

a) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral.

b) Presentació i proclamació de candidatures.

c) Realització de l’escrutini i proclamació dels guanyadors.

• La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva.

• La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per a ser elector i candidat, termini de presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i forma d’acreditació dels electors.

• Es designarà una Junta Electoral que haurà d’estar integrada per un nombre de tres membres i un nombre igual de suplents, que hauran de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el President. Ha d’actuar com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el què ho sigui de l’entitat.

• Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les.

• Les reclamacions de la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s’ha de dictar dins dels tres dies següents.

• Les candidatures hauran d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat President.

error: Contingut Protegit !!