Estatuts

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

L’Associació CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS ARNAU DE PALOMAR regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

2.1 Els fins de l’associació són:

 1. a) Promoure i estimular tota mena d’estudis sobre Riudoms i el seu entorn a fi de dotar el Centre d’Estudis d’un fons cultural en base a aquests i divulgar-lo.
 2. b) Fomentar la pràctica d’activitats culturals, artístiques, esportives o de lleure que dotin els socis d’instruments per a llur desenvolupament cultural i recreatiu.

2.2 Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. a) Organitza i promou actes i activitats que fomentin i desenvolupin la cultura i l’esperit creatiu, i que alhora ajudin al desenvolupament de les finalitats del propi Centre d’Estudis.
 2. b) Promou l’edició i publicació de la revista d’informació i divulgació cultural « Lo floc » i de la col·lecció « Quaderns de divulgació cultural ».
 3. c) Estableix acords i convenis de col·laboració amb entitats locals, comarcals, nacionals o internacionals, a iniciativa del Centre d’Estudis o quan aquelles li ho proposin.
 4. d) Admet, si s’escau, l’adhesió d’altres entitats afins o similars al Centre d’Estudis.
 5. e) En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a RIUDOMS i radica al carrer PAU CASALS, núm. 84
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

4.1 Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 16 I els 18 anys no poden ser elegits membres de la Junta Directiva, com indica la legislació vigent.
 3. Els menors de 16 anys poden adquirir la condició d’associats. Poden participar en les activitats de les seccions a les que s’hagin adscrit. No poden tenir cap càrrec representatiu però poden assistir a les assemblees amb veu i sense vot.

4.2 Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels socis:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts si no els pot consultar digitalment.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. c) Modificar els estatuts.
 4. d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació, o bé electrònicament si així ho autoritza el soci.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les dirigeix la presidència de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir qui ocupi la vicepresidència. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi la secretaria a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb qui ocupi la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior si no s’ha pogut facilitar amb anterioritat als socis, a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents.
 2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents (més vots a favor que en contra). Les eleccions a Junta Directiva es realitzaran durant el primer trimestre de l’any
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els socis ho autoritzin expressament. L’entitat podrà trametre electrònicament als socis durant el període electoral la informació que li facilitin les diferents candidatures, d’acord amb el que estableixi el Reglament de règim intern

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan la presidència, al vicepresidència, la secretaria, i la tresoreria .
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides ocupen el càrrec després de comunicar-ho al Departament de Justícia, cosa que es realitzarà dintre dels 10 dies posteriors a la celebració de l’assemblea. Mentrestant la Junta sortint actuarà en funcions.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès per la secretaria sortint amb el vistiplau de la presidència sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de la nova presidència i de la nova secretaria.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, un màxim de 3 mandats en el mateix càrrec.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
 4. b) incapacitat o inhabilitació
 5. c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
 6. d) separació acordada per l’assemblea general
 7. e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 8. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, a proposta de la resta de la Junta Directiva.

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 2. a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. i) Establir seccions i grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que representin cada secció i grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

 1. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
 2. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen, convocant els vocals de les seccions i grups de treball. També es pot convocar a petició de les seccions.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de la presidència o de la secretaria o de les persones que les substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per la secretaria i la presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
 2. a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 7. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. La presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la vicepresidència.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

La tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament per la presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

La secretaria ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les seccions, les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol secció comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents seccions, comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar trimestralment un resum de les activitats realitzades i la programació trimestral.

Durant els dos primers mesos de l’any, com a mínim un mes abans de l’Assemblea General, les seccions hauran de presentar la memòria d’activitats, el tancament econòmic, les activitats previstes i el pressupost de l’any en curs.

Les seccions tindran una gestió autònoma regulada per un Reglament de Règim Intern, que haurà de ser aprovat per Assemblea i que no podrà entrar en contradicció en cap cas amb aquests Estatus o amb les competències de la Junta Directiva

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. b) les subvencions oficials o particulars
 3. c) les donacions, les herències o els llegats
 4. d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el vicepresident/a, el tresorer/a i el secretari/a.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general de data 27 de juny de 2017.

El/la secretari/ària                                       Vist i plau
El/la president/a

  

 


Concepció Torres Sabaté                      Marisol Virgili Llebaria